Polityka prywatności TripYou

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności TripYou Dorota Waga z siedzibą w Józefosławiu, ul. Wilanowska 35, NIP 1230326496, dorota.waga@tripyou.pl .

Numer wpisu do rejestru Organizatorów Turystyki  Wojewody Mazowieckiego: 2452.

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego  administrowanego  przez TripYou Dorota Waga https://tripyou.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+), w tym Klientów TripYou Dorota Waga, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2 Podstawa Prawna

 Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13 Rozporządzenia. 

1.3 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych i mediów społecznościowych TripYou Dorota Waga lub korzystając z nich i przekazując  jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

2. Administrator Danych Osobowych

TripYou Dorota Waga  jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisu internetowego i mediów społecznościowych prowadzonych przez TripYou Dorota Waga, w tym przez Klientów. Pozyskiwanie danych osobowych może odbywać się w następujący sposób:

 • bezpośrednio (np. telefonicznie, osobiście),
 • pośrednio, czyli mailowo lub przez Internet (np. poprzez subskrypcję newslettera).

Serwis www.tripyou.pl gromadzi informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies” (polityka cookies).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

TripYou Dorota Waga przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach

3.1. W celu zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie usług turystycznych przetwarzane są dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej, numer i seria paszportu, data wystawienia i data ważności lub numer i seria dowodu osobistego, data wystawienia i data ważności, organ wydający dokument, obywatelstwo.

3.3. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat), przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.5. W celu przekazania danych osobowych Klienta firmie ubezpieczeniowej na potrzeby wykupienia pakietu ubezpieczenia podróżnego przetwarzane są, oprócz informacji o destynacji wyjazdu i o czasie jego trwania, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zmianami), na organizatorze turystyki organizującym imprezy turystyczne za granicą spoczywa obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W związku z powyższym, podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.6. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer konta bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.7. W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.8. W celu komunikacji marketingowej i przesyłania zamówionego newslettera, przetwarzany jest jest adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia realizację komunikacji marketingowej i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na zamieszczenie komentarza lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3.10. W celu przekazania Partnerom lub Podwykonawcom TripYou Dorota Waga zgłoszonych przez Klientów potrzeb szczególnych, które mogą być zakwalifikowane jako dane szczególnych kategorii (np. informacji o konieczności dostosowania wyżywienia czy innych uwarunkowaniach zdrowotnych), TripYou Dorota Waga dokonuje przekazania takich danych Partnerom lub Podwykonawcom na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o art. 9 ust. 2 Rozporządzenia.

3.11. W związku z realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych TripYou Dorota Waga przetwarza wizerunek Klientów, będących uczestnikami wyjazdów, w formie zdjęć  (fotorelacji), a także relacji filmowych, które publikowane są w serwisie internetowym oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez TripYou Dorota Waga.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a brak zgody wiąże się z nierozpowszechnianiem wizerunku przez administratora danych osobowych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych powierzonych przez administratora danych osobowych są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych zawartych z TripYou Dorota Waga:

 • Osoby upoważnione przez TripYou Dorota Waga(np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, partnerzy  );
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TripYou Dorota Waga (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych).

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z TripYou Dorota Waga umowy o świadczenie usług turystycznych, nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy (np. newsletter) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

7. Uprawnienia podmiotów danych

TripYou Dorota Waga respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;

TripYou Dorota Waga informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

Zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych można realizować  poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • wysłanie maila bezpośrednio do TripYou Dorota Waga na adres: dorota.waga@tripyou.pl
 • kliknięcie w link w wiadomości e-mail dołączony na końcu newslettera, które będzie oznaczało rezygnację z subskrypcji newslettera.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

TripYou Dorota Waga nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

TripYou Dorota Waga zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.

TripYou Dorota Waga podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania Państwa danych osobowych.

12. Prawo do skargi 

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

13. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy serwisu internetowego i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 18.10.2021r.

Facebook
Facebook
Instagram